Какви хапчета се дават на пациентите преди операция
heder


Какви хапчета се дават на пациентите преди операция

Какви хапчета се дават на пациентите преди операция

Никой човек не ляга доброволно под ножа. Оперативната интервенция предизвиква страх и всеки пациент е изправен пред въпроса, как би могла да завърши операцията

Освен това всяка упойка предизвиква у всеки човек  опасения и несигурност. Все пак  се оставяме в ръцете на други  хора и губим контрол над собственното си ряло.

Страх от пълната упойка

Човек не знае какво се случва, когато е под упойка – и после не може да си  спомни нищо.

За да се намали страхът от операция, няколко часа преди операцията лекарите дават на пациентите лекарства за спокойна подготовка за операцията.

Събуждане след пълна упойка

Целта на тези лекарства е да се успокоят пациентитегите и по възможност да ги освободят от страховете им.(анксиолиза).Често така наречената премедикация има и приспивен ефект-седиране.

До 80-те години в много болници като премедикация се да­ва лекарството таламонал (тук става дума за комбинация от фармакологичните вещества фентанил и дехидробензперидол).

На пациентите им се доспивало и се успокоявали - лекарите смятали, че пациентите са спокойни, не изпитват страх и така оптимално са подготвени за операцията.

Остава неясно обаче защо толкова много пациенти преди следваща операция казва­ли, че в никакъв случай не искат „тази таблетка отново".

Постепенно „заблудата на таламонала" била изяснена. Ока­зало се, че лекарството наистина карало пациентите да се чув­стват уморени и да се унесат в дрямка. Но страхът в никакъв случай не изчезвал - дори напротив.

Страховете и депресив­ните настроения нараствали. Психичното състояние на паци­ентите се влошавало значително след прием на таламонал.Дълго време лекарите не забелязвали какво причиняват на пациентите си с премедикация с таламонал.

Все пак имало съ­ществена разлика между това, което наблюдава анестезиологьт след даването на медикамента (унесен, почти задрямал па­циент) и това, което пациентът наистина преживява под дейст­вието на упойката (силно вътрешно вълнение при външно из­разена умора).

В някои случаи се стигнало дори дотам, под въздействие на таламонал пациенти да откажат операция, за която са дали съгласието си дълго преди това.lekarstva za san

Откакто заблудата била осъзната в началото на 80-те годи­ни, анестезиолозите прилагат таламонал само в изключителни случаи.

Междувременно е възприет стандартът да се обръща поне толкова внимание на намаляването на страха, колкото на седирането и общото спокойствие на пациентите. Днес за пре­медикация се прилага най-вече групата на бензодиазепините.

Повечето пациенти възприемат тези вещества като приятни, тъй като намаляват страха и освен това предизвикват регре­сивна загуба на паметта, така че поне неприятните преживява­ния непосредствено преди операцията не остават в паметта.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене