Скръстени ръце, отбранителна поза
heder


Негативен или скептичен е жеста скръстени ръце

Скръстени ръце, отбранителна поза

Скръстените ръце могат да са много удобен жест - сякаш се прегръщате. Проблемът е, че това е също така една изключително хладна, затворена и отбранителна поза.Когато видите този сигнал в ситуация, в която се опитвате да убеди­те някого, значи ви чака работа.

Скръстени ръце пред гърдите

Сключените ръце направо крещят: „Аз се отбранявам и съм затворен за теб“. Скръстването на ръцете, дори когато се прави безобидно, се възприема като негативен жест и подсъзна­телно събеседникът ви ще ви приеме като скептичен към онова, което казва, или дори като враг.

Внимавайте да не правите този жест на работното си място, тъй като могат да ви нарочат за враждебен.Когато го използвате за връзка.

При жените скръ­стените ръце могат да бъдат невероятно сърдечна и удобна поза, особе­но ако я правят, за да замаскират големи гърди - или пък прекалено малки.

Това е естествен, инстинктивен начин за жените, които сами се грижат за себе си, и когато е направен в група, може дори да служи като свързващ механизъм.skrasteni race

Ако наминете към блока, в който живея, ще види­те пет майки, които стоят на тротоара, всяка от тях със скръстени пред гърдите ръце.

Обективно бихте си помислили, че това са пет враждебно настроени жени, но тъй като те се „оглеждат“ една друга, всъщност поддържат връзка с този привидно враж­дебен жест.

Разбира се, това се прави и ко­гато искаме да ни е топло, да запазим топ­лината на тялото, но внимавайте - нико­га не забравяйте контекста. Отпуснете се.

Ако видите човек със скръстени ръце по време на разговор или презентация, напра­вете зрителен контакт с него още няколко допълнителни секунди, и се уверете, че той знае, че сте се фокусирали върху него. Аз бих помолила такъв човек да вземе учас­тие в семинара.

Например, кого, според вас, би трябвало да поканя, за да демонст­рира правилно ръкостискане? Човекът със скръстените ръце. Това ми дава възмож­ност да му позволя да се чувства специа­лен, като го карам да използва езика на тялото си. Ако водите разговор на четири очи, подайте нещо - молив, лист хартия - на човека със скръстените ръце и кажете: „Хей, виждаш ли това? Би ли го поглед­нал вместо мен?“

Когато той се пресегне за листа, вместо да го подадете, задръжте го секунда по-дълго от обичай­ното, така че да създадете прекъсване в езика на тялото му. Всичко, с което можете да накарате един човек да отключи езика на тялото си, ще ви помогне да отключите и съзнанието му.Собствено Търсене