Неговите, нейните сигнали. Престанете да се вторачвате
hederНеговите, нейните сигнали. Престанете да се вторачвате

Неговите, нейните сигнали. Престанете да се вторачвате

Чувствате погледа на ловеца, когато разговаряте с някого и той гле­да втренчено право в очите ви и примигва веднъж-дваж на минута. Може би се принуждавате да сведете поглед. По често, когато хората гледат по този начин, те се концентрират вътрешно.Когато работя с клиенти, които идват да усъвършенстват публичната си реч, някои от тях ми казват, че се стряскали, когато видели праз­ните, втренчени очи на аудиторията. Казвам им, че това може да е на­чинът, по който някои хора внимават, макар да е по-вероятно да се преструват, че внимават. Това може да е опасен сигнал. В зависимост от темата, по която говорите, може би е необходимо да повдигнете енер­гийното ниво на презентацията си.

Какво да следим в погледа

Когато хората се опитват да ви имитират. Незави­симо дали някой го прави преднамерено, за да ви изкара от равновесие, не трябва да позволявате това да промени реакцията ви. Можете да отвърнете или с втренчен поглед, ако това не ви притеснява прекалено, или да откажете да срещнете очите му. В края на краищата това са си вашите очи! Не сте длъжни да се оставяте на заплахата в погледа му. Това е лицевият еквивалент на измъкването на ръка от доминиращо ръкостискане - винаги имате правото да кажете: „Не, благодаря. Ня­мам нужда от тиранията ти“.

Над какво да работим в общуването:

Гледайте в триъгълника очи-нос. Понякога гледаме с поглед на ловец без да го осъзнаваме. Ако говорите на някого и усетите, че той започва да се върти неспокойно и избягва очите ви, дайте си сметка за собствения си зрителен контакт. Може би вие сте човекът, който никога не мига. Ето защо винаги е важно да гледате в триъгълника очи-нос, областта на лицето между двете очи и носа.Преди няколко години, докато четях лекции на група необвързани за това как да се срещат с други необвързани, се сблъсках с мъж в аудито­рията, който правеше всичко, което се предполагаше, че трябва да пра­ви, за да осъществи общуване - усмихваше се приятно, накланяше гла­ва, за да демонстрира интерес, кимаше често, за да покаже съгласие, дори се навеждаше напред в стола си, за да ми покаже, че е очарован от семинара.вторачен поглед

Единствената грешка, която правеше, бе поддържането на зрителен контакт през цялото време.Какво? Може би си мислите: „А не би ли трябвало да прави точно това?“ Да, но проблемът бе, че той не мигаше. Погледът му беше тол­кова напрегнат, че изглеждаше направо зловещ. Всеки път, когато по­глеждах към него, той ме гледаше - без да мига, без да свежда поглед към триъгълника очи-нос, без да отмества очи - чист поглед на ловец.След лекцията този човек се приближи към мен и ми се представи. Роджър беше приятно изглеждащ мъж с хубава фигура, и след като пого­ворих с него няколко минути, осъзнах, че е доста непринуден, с добро чув­ство за хумор. „Тоня, има нещо - каза той, като понижи гласа си и се наве­де по-близо към мен, преминавайки почти в шепот. - Наистина нямам никакви проблеми с това да накарам първоначално една жена да говори с мен.

Проблемът се появява след няколко минути, всички жени, с които съм опитвал, се извиняват и се отдалечават. Това не го разбирам.“ „Роджър, за да съм честна, мисля, че вече знам защо - и то от личен опит“ - казах аз. Обясних как погледът му на ловец ме накара да се почувствам неловко и му казах, че ако по такъв начин гледа жените, когато е на обществено място, това вероятно е коренът на проблема.Идеята, че може често да гледа втренчено хората беше истинска из­ненада за Роджър. След като я разбра, той осъзна, че хората се чувстват неудобно, когато са около него. Мислеше си, че се държи като могъщ, а всъщност се проявяваше като чудак. Когато поговорихме още малко, видях, че Роджър мига по-бавно от средното, което вероятно бе първоначалната причина за втренчения му поглед.Дадох му един прост съвет: Не се насилвай да мигаш.

Вместо това се опитвай да движиш очите си, когато разговаряш с хората. Мести погле­да си от лявото око към дясното и после към носа. Тази малка промяна в зрителния контакт доведе до голяма промяна в успеха му с жените - както и в начина, по който се чувстваше.Жените по-често прекъсват зрителния контакт с мъжете, защото не желаят да ги подвеждат. Мъжете често погрешно вземат продължи­телния зрителен контакт за израз на привличане.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене